Skautský slib

Znění skautského slibu:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
(K tomu mi dopomáhej Bůh)

Na slib se dá hledět z několika úhlů. Jeden z nich je samotný proces složení slibu. Slavnostní oheň na konci tábora představuje vyvrcholení roku i mimořádný zážitek. Slib ovšem není jen o velkém, efektním ohni, o hostech či pocitu slavnostního okamžiku. Slib je především vnitřním závazkem. Závazkem k tomu, že chci žít skautský život, že chci dodržovat skautské zákony, naplňovat skautské principy a sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce. Složit slib není jednoduché, vždyť pro čestného člověka je slib neporušitelným závazkem na celý život.

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe
Pokud už něco slibujeme na naši čest, musíme to myslet vážně. Dáváme tím v sázku náš morální kredit. Větu jak dovedu nejlépe můžeme chápat tak, že náš slib odpovídá našemu mentálnímu stáří a vždy se budeme v rámci našich limitů snažit o jeho naplňování. Člen či členka skládající skautský slib tudíž musí být natolik vyzrálá, aby chápala závažnost složení slibu.

Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době
Sloužit neznamená být otrokem, posluhovačem. Služba, tak jak ji vnímá skautské hnutí, znamená spíš dobrovolnou spolupráci s Pravdou a Láskou. Stejně jako rytíři ve středověku dobrovolně sloužili králi, i my skauti chceme sloužit ušlechtilým hodnotám – sloužit Pravdě a Lásce.

Pravda a Láska může představovat pro každého skauta trochu něco jiného. Pro věřícího člověka je nejvyšší Pravdou a Láskou Bůh. V každodenním žití je možné nalézt Pravdu a Lásku skrytou například v podání pomocné ruky, v pohledu do očí milované osoby, v krásách přírody. Dalo by se říct, že Pravda a Láska je univerzální Dobro.

Naše služba Pravdě a Lásce musí být věrná nehledě na politické zřízení, na společenské trendy. Vždyť jsme ji slíbili na naši čest. Sloužíme jí tedy nejen ve skautu, ale ve všech dalších etapách a momentech našeho života.

Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
Život není jen o zábavě, ale především o povinnostech. Ve skautu mluvíme o třech principech – povinnost vůči sobě, povinnost vůči druhým a povinnost vůči Bohu, respektive Pravdě a Lásce. Všichni toužíme po svobodě, ta ovšem není možná bez převzetí odpovědnosti za vlastní život. Sebeúcta a seberozvoj – to je nejstručnější shrnutí toho, co si ve skautu představujeme pod pojmem vlastní povinnost.
Skautský zákon, který obsahuje deset bodů, nám zase pomáhá ve stanovení určitých osobních mantinelů chování a postupně se stává automatickým vnitřním kompasem na našem putování životem.

Duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním
Službou druhým lidem a vlasti naplňujeme jeden ze skautských principů – povinnost vůči druhým. Věříme, že kvalitní, hluboké a upřímné vztahy mezi lidmi jsou naprostým základem našeho života, že bez nich není možné být šťastný.