30. 6. 2018

Skauting

Skauting staví před člověka příležitosti

  • Být členem týmu, mít kamarády
  • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
  • Rozvíjet se, růst
  • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
  • Hledat směr pro svůj život

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí společenství. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

Poslání a cíle Junáka

Poslání Junáka, tak, jak je uvedeno ve stanovách spolku:

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním
a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem
skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu
A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý
život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním,
vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je globální projekt, usilující o zlepšení světa skrz rozvoj jednotlivých lidí, především dětí a mladých dospělých. Jasné morální základy, skautská výchovná metoda a tři základní principy pomáhají vyrůst mladým lidem v zásadové jedince, zajímající se o své bližní a svět okolo nich.

Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora
všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav,
táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další
volnočasové aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších
materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny;
účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti;
sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví;
prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální
a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích
center; podporu členů Junáka a péči o ně; činnost při správě organizace